Bài tập về nguyên phân-giảm phân (phần 1)

Một số bài tập về nguyên phân và giảm phân

Bài 1: Một hợp tử ở người có 2n=46 thực hiện nguyên phân
1. Ở kì trung gian, hợp tử trên có:
a) Bao nhiêu sợi nhiễm sắc?
b) Bao nhiêu tâm động?
c) Bao nhiêu cromatic?
2. Khi chuyển sang kì đầu, hộp tử trên có bao nhiêu NST kép?
3. Khi chuyển sang kì giữa, hợp tử trên có:
a) Bao nhiêu NST kép?
b) Bao nhiêu cromantic?
c) Bao nhiêu tâm động?
4. Khi chuyển sang kì sau, hộp tử trên có:
a) Bao nhiêu NST đơn?
b) Bao nhiêu tâm động?

Bài 2: (bài này mình thấy trong SGK 10 của anh mình, nhưng dễ lắm)
Ở lúa nước 2n=24, chỉ rõ:
a) Số tâm động ở kì sau nguyên phân
b) Số tâm động ở kì sau giảm phân I
c) Số crômantic ở kì giữa nguyên phân
d) Số cômantic ở kì sau nguyên phân
e) Số NST ở kì sau nguyên phân
f) Số NST ở kì giữa giảm phân I
g) Số NST ở kì cuối giảm phân I
h) SỐ NST ở kì cuối giảm phân II

Bài 3: Một tế bào sinh dưỡng của ngô 2n=20 NST, nguyên phân liên tiếp 10 đợt, đòi hỏi môi trường cung cấp nguyên liệu để tạo nên các NST mới tương đương với bao nhiêu NST đơn và tạo nên bao nhiêu tế bào mới.

Bài 4: Một tế bào sinh dưỡng 2n của một loài sinh vật nguyên phân liên tiếp 8 đợt, môi trường nội bào đã cung cấp nguyên liệu tạo ra NST tương đương với 11730 NST đơn. Tìm bộ NST lưỡng bội của loài.

Bài 5: Một tế bào sinh dục đực của ruồi giấm 2n=8 nguyên phân 7 đợt ở vùng sinh sản, rồi chuyển qua vùng sinh trưởng và bưới vào vùng chín để tạo thành các tinh trùng
a) Môi trường tế bào đã cung cấp nguyên liệu tương đương với bao nhiêu NST đơn cho quá trình nguyên phân và giảm phân của tế bào sinh dục nói trên?
b) Số lương tinh trùng có thể tạo được?

Bài 6: Một loài có bộ NST 2n=20
1. Một nhóm tế bào của loài mang 200 NST ở dạng sợi mảnh. Xác định số tế bào của nhân
2. Nhóm tế bào khác của loài mang 400 NST kép. Nhóm tế bào đang ở kì nào, số lượng tế bào bằng bao nhiêu? Cho biết diễn biến của các tế bào trong nhóm đều như nhau
3. Nhóm tế bào thứ ba cũng của loài trên mang 640 NST đơn đang phân li về 2 cực tế bào. Nhóm tế bào đang ở kì nào, số lượng tế nào bằng bao nhiêu

Bài 7: Quá trình nguyên phân liên tiếp từ một tế bào lưỡng lội của loài A tạo được 4 tế bào mới với 64 NST ở trạng thái chưa nhân đôi. Xác định số luộng NST trong bộ lưỡng bội của loài

Bài 8: Ở loài thực vật, bộ NST lưỡng bội là 24. Quá trình nguyên phân liên tiếp từ một tế bào lưỡng bội của loài tạo ra số tế bào ở thế hệ tế bào cuối cùng có tổng số 192 NST ở trạng thái chưa nhân đôi. Xác định số đợt nguyên phân từ tế bào trên

Bài 9: Ở một loài có bộ NST 2n=40, thực hiện quá trình nguyên phân 3 lần liên tiếp. Xác định số tế bào và số lượng NST ở thế hệ tế bào cuối cùng. Biết rằng quá trình nguyên phân diễn ra bình thường

Bài 10: Trong tế bào của một loài sinh sản hữu tính, xét hai cặp NST tương đồng, kí hiệu là Dd và Ee thì khi giảm phân sẽ tạo ra các tổ hợp NST nào trong các giao tử và khi thụ tinh sẽ tạo ra các tổ hợp NST nào trong các hợp tử?

Advertisements

18 responses to this post.

 1. Posted by nguyen thi ngan on 13/08/2011 at 10:02 Chiều

  ban oj, co dap an cac baj nay ko? ban guj qua mail cho minh dc ko?

  Phản hồi

  • Xin lổi nhưg mình ko thấy email của bạn đâu cả!
   Bạn tham khảo bài giải dưới đây nhé:
   Bài 1:
   1. a) Nếu NST chưa nhân đôi thì có 46 sợi, nếu đã nhân đôi thì có 92 sợi
   b) Luôn có 46 tâm động
   c) Số crômatit là 46×2=92
   2. Khi ở kì đầu, hợp tử có 46 NST kép
   3. a) 46 NST kép
   b) 92 crômantit
   c) 46 tâm động
   4. a) 92 NST đơn
   b) 92 tâm động

   Bài 2: bài này bạn chỉ cần lưu ý đến trạg thái của NST khi phân bào là giải đc thôi

   Bài 3:
   Số NST môi trường cung cấp: 20×2^10=10460 NST
   Số tb mới đc tạo thành: 2^10=1024 NST

   Bài 4: Ta có: (2^8 – 1)2n=11730 => 2n = 46NST

   Bài 5:
   a) Số NST đã cung cấp cho quá trình nguyên phân:
   (2^7 – 1)20 = 1016 NST
   Số NST đã cung cấp cho quá trình giảm phân
   2^7 x 8 = 1024 NST
   b) Số lượng tinh trùng có thể tạo được: 2^7 x 4 = 512 tinh trùng

   Bài 6:
   1. NST ở dạg sợi mảnh nên nhóm tb này đang ở kì trung gian (khi NST chưa nhân đôi). Do đó, số tb của nhóm là 200:20 = 10 tb
   Nếu NST ở dạng sợi mảnh ở kì cuối trước khi phân chia chất tế bào thì số tb của nhóm là 200:40 = 5tb
   2. Nhóm tb mang 400 NST kép, do đó nhóm đang ở kì:
   – Kì trung gian, khi NST đã tự nhân đôi
   – Ki đầu
   – Kì giữa
   Số tb của nhóm ở mỗi kì đều là 400:20=20tb
   3. Nhóm tb đang ở kì sau của nguyên phân. Số tb là 640:40=16tb

   Bài 7: 2n=16

   Bài 8:
   Số tb đc tạo thành 192:24=8 tb
   Do 8=2^3 nên số đợt nguyên phân là 3 đợt

   Bài 9:
   Số tb tạo thành 2^3=8 tb
   Số lượng NST: 8×40= 320 NST

   Bài 10
   – Khi giảm phân sẽ tạo ra 4 kiểu tổ hợp trong 4 loại giao tử: DE, De, dE, de
   – Khi thụ tinh sẽ tạo ra 9 kiểu tổ hợp NST trog 9 hợp tử: DDEE, DDEe, DDee, DdEE, DdEe, Ddee, ddEE, ddEe, ddee.

   Phản hồi

 2. Posted by ngan on 17/08/2011 at 4:40 Chiều

  Ban co the giai thich ro hon cho minh bai 10 ko? Minh ko hieu ro cac to hop duoc tao ra sau thu tinh?

  Phản hồi

  • Ý bạn hỏi là về cách xác định các kiểu tổ hợp hay cách tính toán? Nếu là để xác định thì bạn dùng khug Pennet cho dễ (Hình 5, Sinh học 9, trang 17). Còn nếu muốn biết cách tính số kiểu tổ hợp thì mình chịu, nhưng thườg thì người ta cũg dựa vào khung Pennet (đối với bài toán ít loại giao tử).

   Phản hồi

 3. Posted by Chan sung on 28/09/2011 at 11:47 Sáng

  qua’ gioi?

  Phản hồi

 4. Posted by nguyen thi hoa on 04/12/2011 at 12:54 Chiều

  co ai giúp minh giai bai nay voi……cam on….

  quá trình nguyên phân từ 1 hợp tử ruồi giấm tạo được 8 tê bào mới
  a/xác định số lần phân bào của hợp tử
  b/ở kì trung gian, 8 tế bào trên có bao nhiêu sợi nhiễm sắc,bao nhiêu tâm đông,bao nhiêu crômatic
  c/khi chuyển sang kì đầu,8 tb trên có bao nhiêu NST kép,bao nhiêu trung tử?
  d/khi chuyển sang kì giữa,8 tb trên co bao nhiêu NST kép,bao niêu cromatic và tam đong?
  e/chuyển sang kì sau,8 tb trên có bao nhiêu NST đơn và bao nhiêu tâm động?
  f/khi chuyển sang kì cuối,trước khi phân chia tb chất,8 tb trên có bao nhiêu sợi nhiễm sắc và tâm động?

  Phản hồi

  • a) 8 = 2^3 => số lần nguyên phân là 3
   b) Ở kì trung gian nếu chưa nhân đôi NST thì 8tb có 64 sợi NS, 64 tâm động, 128 crômatit (do ở ruồi giấm 2n=8)
   Nếu đã nhân đôi thì 8tb có 128 sợi NS, 128 tâm động, 256 crômatic
   c) 64 NST kép, 16 trung thể
   d) 64 NST kép, 128 crômatic, 64 tâm động
   e) 128 NST đơn, 128 tâm động
   f) như câu e

   Phản hồi

 5. Posted by nguyen thi hoa on 04/12/2011 at 1:13 Chiều

  giai gap giup minh nha

  Phản hồi

  • mấy bạn nek!!! cho mjnh hỏi chút xíu nhak. để hox tốt chương NST mình phải làm j? Và tại sao may bạn lạ bít cách học đó zak. jup mjnh với thật sự chương này mjnh không biết j hết ak. mjnh cảm ơn trước nhak…thanhs….

   Phản hồi

 6. Posted by Pé Pom on 17/12/2011 at 6:36 Chiều

  metoo

  Phản hồi

 7. Posted by pinky on 01/02/2012 at 9:45 Chiều

  de the ma cung phai hoi a?

  Phản hồi

 8. o ngo cao bo nst 2n=20 nhap doi 3 lan , o ki giua lan phan bao thu ba so luong nsv kep la? giai gup em

  Phản hồi

 9. Posted by ngan on 14/02/2012 at 6:01 Sáng

  giai bai 2 di p

  Phản hồi

 10. công thức tổng số nhiễm sắc thể môi trương cung cấp cho cả quá trình nguyên phân và giảm phân !!!

  Phản hồi

 11. Posted by MarsD.Luki on 28/07/2012 at 8:53 Chiều

  Bạn nào có thể cho mình đáp án bài 2 được k ạ? :D

  Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: